સ્વાસ્થ્ય

ગુજરાતી સાહિત્ય

ના આશાઓનો અંત હોય, બસ તારો જ એક સાથ હોય..!

“”ના  આશાઓનો અંત હોય,ને બસ તારો જ એક સાથ હોય:”” ““ના ચંદ્રની શીતળતામાં આગ હોય, “ના સૂરજનો પ્રકાશ મંદ હોય, “ના તારલાઓમાં સ્વર હોય, ને “ના પંખીઓમાં મૌન...

જ્ઞાન-જાણવા જેવું

- Advertisement -

આધ્યાત્મ

.. તો આ કારણથી શુભ પ્રસંગોમાં આવે છે કિન્નર અને લોકોને...

સૃષ્ટિનું નિર્માણ થયા પછી સ્ત્રી-પુરુષ સાથે મળીને સમાજ રચ્યો છે આ સાથે જ સમાજનુ એક અંગ કિન્નર પણ છે. આપણા સમાજમાં કેટલાક લોકો કિન્નરોને...

Deutsche artikel

English articles

हिंदी लेख